TELEDETEKCJA w Rolnictwie

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z tematyką pozyskiwania danych w rolnictwie przy użyciu kamer RGB/Multispektralnych oraz analizą wskaźnika wegetacji upraw.

 • Zakres szkolenia

Szkolenie pt. „Teledetekcja w Rolnictwie” składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty).Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z tematyką pozyskiwania danych w rolnictwie przy użyciu kamer RGB/Multispektralnych oraz analizą wskaźnika wegetacji upraw.

Uczestnicy szkolenia zdobędą ogólną wiedzę teoretyczną na temat teledetekcji oraz jej różnych zastosowań. Dodatkowo nauczą się w sposób praktyczny wykorzystywać różne sensory w planowaniu i wykonywaniu lotów z wykorzystaniem UAV, oraz satelitarnych wielospektralnych oraz radarowych danych typu open-source w badaniach środowiskowych. Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania danych pozyskanych sensorami wielospektralnymi w rolnictwie oraz integracji ich z ogólnodostępnymi danymi satelitarnymi.
Zajęcia praktyczne (w formie warsztatów) prowadzone są z wykorzystaniem danych pozyskanych z pokładu UAV oraz danych open-source. Uczestnicy zostają zapoznani z prowadzeniem analiz i przetworzeń w oprogramowaniu Pix4D oraz programach open-source, np. QGIS, ESA SNAP.

CENA3 200 pln

BRUTTO

Program Ramowy

Szkolenie pt. „Teledetekcja w Rolnictwie”
 • DZIEŃ 1
 • DZIEŃ 2

Zajęcia teoretyczne: metody fotogrametryczne i teledetekcyjne, przegląd sprzętu koniecznego do badań, etapy pozyskiwania danych, zastosowanie produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

 1. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji – dlaczego mówiąc o pomiarach teledetekcyjnych, nie możemy pominąć fotogrametrii?
  • Aerotriangulacja
  • Stereoskopia
  • Histogram obrazu cyfrowego
 2. Pomiary multispektralne, hiperspektralne i termalne – spektrum promieniowania elektromagnetyczne i jego zakresy.
 3. Aktywna i pasywna technika pozyskiwania zobrazowań teledetekcyjnych – rozróżnienie ze względu na źródło promieniowania (kamery vs. radar i LIDAR).
 4. Pułapy rejestracji danych teledetekcyjnych, ich wady i zalety w przypadku gospodarki rolnej: sensory naziemne (np. sensor Yara), bezzałogowe statki powietrzne, zobrazowania lotnicze i satelitarne (Sentinel).
 5. Przegląd sprzętu potrzebnego do przeprowadzania pomiarów teledetekcyjnych niskiego pułapu:
  • rolnicze kamery multispektralne,
  • bezzałogowe statki powietrzne przystosowane do misji teledetekcyjnych: wirnikowce, samoloty i latające skrzydła,
  • oprogramowanie: Agisoft Metashape, Pix4d, DroneDeploy
  • aplikacje do planowania nalotów: Pix4dCapture, DroneDeploy, DJI GO,
  • jednostka robocza do obróbki danych.
 6.  Etapy badania teledetekcyjnego:
  • nalot fotogrametryczny,
  • ocena uzyskanych zdjęć pod kątem jakości, miarodajności i precyzyjności,
  • kalibracja radiometryczna – panel reflektancyjny i sensor DLS,
  • pozycjonowanie zdjęć,
  • kalibracja i oczyszczenie materiału badawczego,
  • opracowanie chmury punktów oraz numerycznego modelu pokrycia,
  • stworzenie ortofotomapy złożonej z 6 map reflektancyjnych, czyli różnych wiązek światła, w tym m. in. bliskiej podczerwieni i LWIR (termowizja),
  • przygotowanie map wskaźników wegetacji,
  • dalsze przekształcenia w celu analizy i monitoringu uprawy.
 7. Produkty fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz ich zastosowania w rolnictwie precyzyjnym:
  •  ortofotomapa,
  • numeryczny model pokrycia terenu,
  • chmura punktów i model 3D,
  • mapy wskaźników wegetacji.
 8. Szerokopasmowe i wąskopasmowe wskaźniki(indeksy) wegetacyjne – kiedy i jak ich używać. Lokalizacja problematycznych obszarów uprawy przy pomocy następujących indeksów:
  • NDVI – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji,
  • NDRE – znormalizowany różnicowy wskaźnik kanału czerwonego brzegowego,
  • OSAVI – zoptymalizowany wskaźnik SAVI,
  • BNDVI – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji kanału niebieskiego,
  • GNDVI – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji kanału zielonego,
  • CCCI – wskaźnik zawartości chlorofilu w łanie,
  • MCARI – zmodyfikowany wskaźnik absorpcji chlorofilu,
  • LCI – wskaźnik chlorofilu liściowego,
  • MMSI – zmodyfikowany wskaźnik stresu wodnego.
 9.  Zastosowania pomiarów teledetekcyjnych w przypadku:
  • mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia (VRA – Variable Rate Application) oraz strefowych i punktowych oprysków ŚOR opracowywane na podstawie wartości poszczególnych wskaźników wegetacyjnych. Określenie zapotrzebowania uprawy na składniki odżywcze (głównie azot),
  • badanie i monitoring stanu upraw,
  • lokalizacja obecności szkodników i patogenów,
  • dokładne oszacowanie liczby sadzonek – mapa równomierności zasiewów,
  • pomiar ilości chlorofilu zawartego w liściach,
  • ustalenie stopnia wegetacji i żywotności roślin,
  • dostarczenie informacji na temat rzeźby terenu i kwestii melioracyjnych (kierunek spływu wody, miejsca potencjalnych wymoknięć lub niedoboru wody, przepustowości rowów melioracyjnych),
  • prognozowanie plonów,
  • map przezimowania,
  • ocena stopnia zniszczeń przez zwierzynę łowną lub zjawiska pogodowe.

Zajęcia praktyczne: pozyskiwanie materiału teledetekcyjnego podczas nalotu fotogrametrycznego, obróbka danych, omówienie wyników.

 1. Przygotowanie do wykonania bezpiecznego nalotu – rozłożenie drona, przygotowanie do startu,
 2. Ocena warunków (czas wykonywania nalotu, położenie słońca, zachmurzenie, opady, wiatr, itp.) i obszaru mapowania (strefy lotnicze – aplikacja DroneRadar),
 3. Wykonanie prostego nalotu,
 4. Pokaz różnego rodzaju nalotów: grid, double grid, circular, free filght mode,
 5. Etapy obróbki danych w programie Agisoft Metashape:
  • Add photos,
  • Calibrate reflectance,
  • Align photos,
  • Optimize cameras,
  • Gradual Selection,
  • Build dense cloud,
  • Build DEM,
  • Build orthomosaic,
  • Raster calculator
  • Export.
 6. Opracowanie produktów fotogrametrycznych oraz map wskaźnikowych.
 7. System wspomagania decyzji poprzez analizę otrzymanych wyników – praktyczne wykorzystanie uzyskanych danych.

Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CamFLY

ul. Lubelska 25A (II Piętro)
10-406 Olsztyn

tel.: 505 848 167

Znajdziesz nas też na:

.