Projekty UE

Firma CamFLY Rafał Wolak
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:
„Ekspansja firmy CamFLY Rafał Wolak na rynek niemiecki i szwedzki ze specjalistyczną usługą szkoleń pilotażu i wykorzystania branżowego bezzałogowych statków powietrznych”

Opis projektu:
Firma CamFLY Rafał Wolak planując poszerzenie działalności na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży produktów w postaci usługi szkoleń specjalistycznych z pilotażu dronami, przekazujące umiejętności praktyczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w konkretnych branżach. Spośród pięciu potencjalnych rynków zagranicznych firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwa w postaci: Niemiec i Szwecji. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacjach zgromadzonych przez zewnętrzną firmę doradcza, co został szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.

W celu świadomego i rozważnego wejścia na rynki Niemiec i Szwecji zaplanowano następujące kroki:
1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji na rynkach docelowych
2. Zakup środka trwałego w postaci drona z niezbędnym oporządzeniem
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania fotogrametrycznego
4. Zorganizowanie wyjazdu w charakterze wystawcy na targi Intergeo Essen 2022
5. Udział w misji gospodarczej w Szwecji
6. Zakup usług marketingowych online w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach docelowych
7. Zakup usług marketingowych offline w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach docelowych
8. Wytworzenie oraz przetłumaczenie zaprojektowanych materiałów promocyjnych
9. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji klientów i nawiązywania kontaktów

Czas trwania projektu określono na: 04.05.2022 – 16.10.2023 r.

Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. Niemiec i Szwecji

Planowane efekty:
1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Szwecji.
2. Wzrost przychodów o 15 % do końca 2025 roku.
3. Uzyskanie wzrostu dochodu, który pozwoli na dalsze inwestycje sprzętowe i infrastrukturalne w celu zwiększenia konkurencyjności oraz skali działania firmy.
4. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 679 753,06 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 469 748,04 PLN