Polityka Prywatności

CAMFLY.COM.PL – to marka należąca do firmy CamFLY Rafał Wolak NIP5821573857 zwane dalej CamFLY

CamFLY przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

1. [Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych]

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”,
 • „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
 • „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
 • „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
 • „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
 • „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. [Administrator] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest CamFLY Rafał Wolak NIP5821573857 , reprezentowany przez Dyrektora – Pana Rafała Wolaka. Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod adresem e-mail: kontakt@camfly.com.pl, tel.:  505 848 167

3. [Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Przekazane nam dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • udzielonej zgody,
 • w wykonaniu umowy,
 • obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych,
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

4. [Inni odbiorcy danych] W naszej firmie bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych. Podane przez Państwa informacje nie są ujawniane innym podmiotom – dostęp do nich mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów (hosting www, dostawca usługi poczty elektronicznej) – w przypadku kontaktu drogą elektroniczną.

5. [Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ] Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

6. [Okres przechowywania danych] Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe gromadzone w związku z wykonaniem umowy będą usunięte po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.

 1. 7. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@camfly.com.pl lub na adres siedziby CamFLY Rafał Wolak „Administrator Danych Osobowych”,
  • żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  • żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  • przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.

8. [Organ nadzorczy] Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. [Odmowa podania danych] Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku kontaktu drogą elektroniczną, Administrator wymaga podania adresu e-mail. Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania usługi. Odmowa zgody na korzystanie z cookies może spowodować pogorszenie funkcjonalności serwisu (brak zapamiętanych ustawień itp.).

10. [Automatyczne podejmowanie decyzji] Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

11. [Zmiana polityki prywatności] CamFLY zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Nowa treść zostanie opatrzona stosowną datą opublikowania.

12. Pliki COOKIES

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest CamFLY , ul. Trylińskiego 10/3; 10-693 Olsztyn NIP 5821573857.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej CAMFLY.COM.PL do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach strony internetowej CAMFLY.COM.PL stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • CamFLY informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z CAMFLY.COM.PL reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.